Nuläget i ukraina

Drygt ett halvår har passerat sedan Ryssland invaderade Ukraina. Sedan dess får vi fått rapporter om att krigsbrott, inklusive sexuellt våld, begås mot både barn och vuxna. Skolor och sjukhus bombas och bristen på vatten, mat och el är stor. För närvarande beräknas 7 miljoner människor vara på flykt inom landet. Närmare 18 miljoner är i behov av humanitärt bistånd. Samtidigt befinner sig drygt 7 miljoner på flykt inom Europa, primärt i grannländerna Polen och Moldavien*.

Childhood har arbetat i Ukraina i över 18 år. I samband med krigsutbrottet intensifierade vi vårt arbete och kunde inom tre veckor ge extra finansiellt stöd till tolv nuvarande och tidigare partnerorganisationer i Ukraina, Moldavien och Polen. Sedan dess har vi täta kontakter för att stötta dem samt säkerställa att olika insatser kompletterar varandra för maximal effekt av allas arbete. I vår roll uppmuntrar vi även alla att delta i internationella samordningsmöten för att bidra till att arbetet koordineras och når dem som är i störst behov av hjälp. Åsa Olsson, programansvarig på Childhood:
– I krig och katastrofer är det viktigt att ha tilltro till och stötta dem som var på plats innan, under och efter kriget. Sedan dag ett har vi på Childhood aktivt stöttat våra lokala partners och möjliggjort deras fortsatta arbete med barn och familjer som redan innan kriget levde under tuffa förhållanden och i utsatthet. Vi deltar regelbundet online i olika FN-ledda samverkansmöten för att påminna om vikten av att de lokala aktörerna ska få erkännande för sitt arbete och ta del av den stora FN-finansiering som kommer in från hela världen. Detta har nu resulterat i att OCHA bjudit in oss till samtal om hur fler lokala organisationer kan få ta del av dessa resurser.

Våra partners i Ukraina

När kriget var ett faktum tvingades våra partners att omedelbart ställa om. Många omlokaliserade till andra delar av landet men även till grannländerna. Arbetet med att skydda barn har dock fortsatt med aldrig sinande kraft. Utöver humanitärt stöd har de det senaste halvåret tillsammans med oss bland annat:

 • Hjälpt barn, ungdomar och familjer att fly.
 • Hjälpt personer i sina nätverk att hitta nya bostäder och jobb.
 • Arbetat proaktivt för att förhindra att barn separeras från sina anhöriga, både inom Ukraina och vid gränserna till grannländer.
 • Bidragit till säker evakuering och omplacering av barn på institutioner.
 • Erbjudit psykologiskt specialiststöd för barn och föräldrar som påverkas av kriget.
 • Säkerställt att barn som har utsatts för sexuella övergrepp har fått stöd och behandling av specialister.
 • Utbildat anställda och volontärer kring hur de bemöter barn som utsatts för sexuella övergrepp.
 • Utbildat 32 organisationer i psykologisk första-hjälpen.
 • Bistått extra utsatta barn som sökt stöd på nätet när skola och vardag inte fungerar som vanligt.
 • Arbetat med att stärka barns trygghet både online och offline.
 • Spridit information om risken att utsättas för sexuella övergrepp online.
 • Omlokaliserat stödverksamhet online. I vissa fall har fysiska stödsamtal flyttats till skyddsrum.

Särskilt utsatta grupper

Barn och unga som identifierar sig som HBTQ löper på grund av stigmatisering och diskriminering en ökad risk att utsättas för sexuella övergrepp. Kriget ökar riskerna än mer. Tillsammans med Regnbågsfonden driver vi flera projekt i bland annat Ukraina och Moldavien:

Liga, Ukraina
Liga arbetar med att stärka kompetens och förståelse för hbtq-frågor hos lokala myndigheter och andra som arbetar med barnrättsfrågor. De arbetar även med att stärka skyddet för barn och unga hbtq. Organisationens huvudkontor ligger i Mykolaiv, en stad som belägrades tidigt i kriget och som sedan i juni har utsatts för återkommande bombningar. De upplever stora utmaningar i och med krigsutbrottet. Både stab och de ungdomar som LIGA arbetar med har i stor utsträckning tvingats fly till Odessa, västra Ukraina eller lämna landet.

Sedan invasionen har Liga, utöver sin löpande projektverksamhet, hjälpt barn och unga i sitt nätverk att fly till andra städer, bidragit med mat samt hjälpt dem som behövt att söka nya jobb. De har även tagit fram utbildningsmaterial för hur unga hbtq-personer kan skydda sig mot våld och sexuella övergrepp under krig. De har också fortsatt sina samtalsgrupper för unga hbtq-personer – en viktigt plattform där deltagarna kunnat uttrycka sin oro över kriget, fått hjälp att hantera hat, trakasserier och sexuella övergrepp samt få information om hur de kan skydda sig online.

Terre des Hommes, Moldavien
Kriget i Ukraina påverkar även Moldavien och engagemanget för Ukrainas befolkning är stort där. Vår partner Terre des Hommes har sedan krigets början lagt stort fokus på child protection och child safeguarding vid flyktingmottagande för att säkra barns skydd parallellt med nödhjälp. De har även ansvarat för UNICEF:s Blue Dot Hub i Chisinau, trygga zoner i transitområden där människor på flykt kan få skydd och stöd. Särskilt utsatta är ensamkommande minderåriga, kvinnor med små barn, personer med funktionsnedsättningar och personer som har utsatts för sexuellt våld.

* Ocha september 2022