Så arbetar Childhood med de globala målen

Världens ledare antog de globala målen för hållbar utveckling 2015. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.17 mål ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Mål 16.2 – eliminera våld och övergrepp mot barn

Childhoods arbete är framförallt inriktat på att uppfylla mål 16.2, att eliminera alla formera av våld och övergrepp mot barn. Vi arbetar även mot mål 5.2 om ökad jämlikhet, att avskaffa våld och sexuella övergrepp mot flickor. Avsaknad av våld är en förutsättning för att människor ska kunna fatta fria beslut för egen del och för samhällets utveckling och styrning. Våld innebär inte bara mänskligt lidande och en förlust av människoliv. Våld raserar också den mellanmänskliga tillit och sociala sammanhållning. Den är grunden för ett samhälles ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Vår vision och mission ligger helt i linje mot dessa mål. Våld och övergrepp mot barn är förstås inte en isolerad företeelse. Det finns tydlig evidens att våldets orsaker och konsekvenser är nära sammankopplade med ett flertal av de andra globala målen.

Mål 1 – ingen fattigdom

Fattigdom är en faktor som ökar risken för våld och övergrepp mot barn. Konsekvenser av fattigdom medför ofta mer riskfyllda miljöer, missbruk, brist på tillsyn, trångboddhet eller föräldrastress som ökar riskerna för ett övergrepp. Hunger och fattigdom ökar markant risken för sexuell exploatering och för att barn hamnar på gatan. Även otrygga arbetsförhållanden, otrygg migration mm. medför ökad risk för våld och exploatering. Traumatiska erfarenheter eller hot om våld begränsar även barnens egenmakt. De försvårar också fullföljande av utbildning och trygg försörjning. 

Mål 3 – hälsa och välbefinnande

Vårt arbete är också nära relaterat till mål 3 om god hälsa och välbefinnande. En av våra viktigaste strategier för grundläggande preventivt arbete är att främja en trygg barn-föräldrarelation under barnets första år. En trygg anknytning minskar risken för våld och försummelse. Den stärker också chanserna för god spädbarnshälsa och överlevnad. Trygg anknytning ger också ökad motståndskraft i samband med stressande situationer senare i livet, inklusive våld och övergrepp. Drog-och alkoholmissbruk (både hos den som utsätts och förövaren) ökar risken för våld och övergrepp. Den är också en av våldets konsekvenser. Brist på relevant vård efter övergrepp kan leda till långsiktig mental ohälsa som depression, rädsla, ångest, självskadebeteende, ökat missbruk och suicidrisk. Ett av Childhoods tre fokusområden är att se till att barn som utsatts för våld och övergrepp får professionellt stöd av alla relevanta sektorer, inklusive hälso- och sjukvård.   

Mål 4 – rätt till god utbildning

Mål 4 om rätt till god utbildning finns också med som en integrerad del i vårt arbete och finns ofta med som komponenter i våra projekt. En positiv skolgång och fullföljd utbildning är skyddande faktorer som minskar risken för att barn utsätts för eller utsätter andra för våld. Samtidigt är våld och övergrepp i skolor samt en otrygg hemmiljö faktorer som gör det svårare för barn att fullfölja sin skolgång.   

Mål 10 – minskad ojämlikhet

Barn med olika funktionsnedsättningar, barn och unga hbtq-personer samt barn som migrerar löper också ökad risk för våld och sexuella övergrepp och är därför viktiga målgrupper i vårt arbete enligt mål 10, minskad ojämlikhet.

Mål 17 – globalt partnerskap

Vi kan enbart uppnå de Globala målen genom globalt partnerskap och samarbete, mål 17. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser så att vi kan säkerställa att inget land eller någon grupp kommer efter i utvecklingen. För att detta ska bli verklighet till 2030 behöver vi på Childhood stöd från starka partners.