Stöd till barn i familjer i riskzonen

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Tidiga insatser när barn är små ger den bästa möjligheten att påverka barns hälsa och utveckling i positiv riktning – även små effekter på individnivå kan över tid ge förändringar på samhällsnivå. På BVC i Sverige har man under många år använt sig av screeningformulär för att tidigt hitta mammor som är i risk för eller har utvecklat förlossningsdepression, så att rätt hjälp och stöd ska kunna sättas in. Forskning har visat att det är vanligt med depression även hos pappor, men det är sällan de screenas i förebyggande syfte. Depression, missbruk, våld i nära relationer och föräldrastress (t.ex. över hur familjens ekonomi ser ut) är exempel på riskfaktorer som ökar risken för vanvård av och övergrepp på barn.

REACH är en mångprofessionell forskningsgrupp inom Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet som arbetar för att förbättra kvinnors och barns hälsa, både i Sverige och internationellt. Deras forskning är huvudsakligen kliniskt inriktad och syftar till att utveckla metoder som kan hjälpa vårdpersonal att främja barnhälsa, förebygga ohälsa och identifiera problem tidigt för att kunna erbjuda lämplig hjälp och åtgärder. Detta projekt, ”Barnsäkert”, är ett samarbete mellan REACH och den centrala barnhälsovården i Uppsala och Dalarna.

Projektet Childhood ger stöd till, Barnsäkert, ska testa och utvärdera modellen Safe Environment for Every Kid (SEEK) för att undersöka om den kan bidra till att förebygga övergrepp mot barn genom att identifiera tidiga psykosociala riskfaktorer i barnets hemmiljö och ge relevant stöd och hjälp till familjen. Utvalda BVC i Dalarna kommer att använda SEEK screeningformulär när föräldrar kommer på besök och vid behov länka vidare till rätt stöd och hjälp. Resultatet kommer att följas upp över flera år för att se om det gör någon skillnad.