Sverige på

Indexet ”Out of the shadows”

Out of the shadows: Shining light on the response to child sexual abuse and exploitation är ett index som mäter hur 40 länder*, där 70% av världens barn lever, prioriterar frågan om sexuella övergrepp mot barn. Indexet är det första av sitt slag och har tagits fram av The Economist Intelligence Unit (EIU) och möjligtgjorts genom finansiering av Childhood USA,  Oak Foundation och Carlson Family Foundation.

Våld och sexuella övergrepp mot barn är ett globalt problem. Förövare finns i alla länder, religioner, kulturer och samhällsskikt. Out of the shadows är ett banbrytande verktyg som kan användas till att mäta hur respektive land ligger till gentemot FN:s nollvision (hållbarhetsmålet 16.2) – att världen ska eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn fram till 2030. Ökad kunskap och fakta är en förutsättning för att kunna förhindra detta.

Out of the shadows har tagits fram i nära samarbete med global expertis. Datan samlades in av EIU:s projektteam och analyserades mellan februari och september 2018. Indexet fokuserar på fyra kategorier:

Yttre förutsättningar (environment): Hur säkert och stabilt ett specifikt land är, hur starkt skyddet för barn och familjer är och om landets normer tillåter en öppen diskussion kring sexuella övergrepp mot barn.

Lagstiftning (legal framework): Till vilken grad landets lagstiftning skyddar barn mot våld och sexuella övergrepp.·

Statens engagemang och kapacitet (government commitment and capacity): Till vilken grad staten i det specifika landet tillhandahåller medel så att landets institutioner kan ge stöd till offer och att medel även tillhandahålls för att samla information/data om övergreppens omfattning.

Engagemang från näringsliv, civilsamhälle och media (engagement of industry, civil society and media): I vilken utsträckning näringslivet, media och civilsamhället i det specifika landet är engagerade i att synliggöra risker för barn, samt att stödja barn som utsatts.

De viktigaste slutsatserna i Out of the shadows:

Sexuella övergrepp mot barn är ett globalt problem oberoende av länders ekonomiska status. Sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn är ett stort problem både i rika och fattiga länder.

Normer spelar stor roll. Sociala normer och attityder gentemot sex, sexualitet, könsfrågor och ojämlikhet mellan könen är kopplat till acceptansen för våld generellt och även våld och sexuella övergrepp mot barn.

Pojkar glöms bort. Mer än häften (21) av de 40 länderna i undersökningen saknar skydd för pojkar i sin lagstiftning. Endast 17 länder tar in data om förekomsten av sexuella övergrepp mot pojkar och av dessa bara fem om pojkar som utsätts för sexuell exploatering.

För lite fokus på prevention. Med tanke på problemets storlek är förebyggande åtgärder avgörande. Av de 40 länder som undersöks finns det bara statliga program (government supported) i fyra som erbjuder hjälp till individer som har en oönskad sexualitet eller befinner sig i riskzonen för att begå sexuella övergrepp mot ett barn.

Läs mer om indexet här.

Länderna som undersökts Out of the Shadows är Albanien, Argentina, Australien, Brasilien, Egypten, El Salvador, Filippinerna, Frankrike, Förenande Arabemiraten, Indien, Indonesien, Italien, Jamaika, Japan, Kambodja, Kanada, Kazakstan, Kenya, Kina,  Malaysia, Mexiko, Mongoliet, Mocambique, Nigeria, Pakistan, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Serbien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Sri Lanka, Sverige, Tanzania, Turkiet, Tyskland, Uganda, USA och Vietnam. Alla kontinenter och inkomstnivåer (BNP) är representerade i indexet ör att tydliggöra problemets globala utbredning. Under 2019 kommer ytterligare 20 länder att undersökas.