Barnrättsbyrån

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Den nya lagen är en viktig delseger för barns rättigheter, men också början på en avgörande tid då den ska tolkas och appliceras på ett sätt som innebär verklig skillnad för Sveriges barn och unga. Samtidigt som att lagen är ett steg i rätt riktning, lever vi i ett Sverige med ökande klyftor, där allt fler barn lever i utsatthet och där det blivit svårare att få hjälp från samhället.

För att Barnkonventionens skydd och möjligheter ska komma de mest utsatta barnen till gagn stöder Childhood tillsammans med Hugo Stenbecks Stiftelse Barnrättsbyrån, Maskrosbarn och Child 10 i en gemensam satsning. De tre barnrättsorganisationerna arbetar för att barn och unga i utsatta situationer ska få rätt hjälp av samhället. Satsningen kommer bland annat att innebära att tusentals socialsekreterare utbildas om barns delaktighet, att den nya lagen prövas genom att driva barns rättigheter i domstol och att nätverk skapas med de främsta barnrättsorganisationerna i Europa.

Childhood stöttade både Maskrosbarn och Barnrättsbyrån när de grundades. Båda organisationerna har på ett väldigt konkret sätt visat vilken kraft det finns i att på allvar involvera barn och unga i frågor som rör dem. Vi går nu in i en ny fas av samarbetet där Childhood investerar både pengar och engagemang för att ytterligare stärka barns rättigheter i Sverige.  Att den nya lagen är på plats räcker inte  – barn måste också få möjlighet att hävda sina rättigheter och få sin sak prövad. Idag är barns tillgång till juridiskt stöd begränsat. Vår satsning innebär att Barnrättsbyrån och Maskrosbarn kommer kunna bedriva strategisk processföring, även för de barn som tidigare stått utan hjälp.