Våra projekt för hbtq-unga och unga med funktionsnedsättning

Våra projekt för hbtq-unga och barn med funktionsnedsättning

Diskriminering och stigmatisering ökar risken för att utsättas för våld och övergrepp. Av dessa skäl är både hbtq-barn och -ungdommar och barn och unga med funktionsnedsättning extra riskutsatta. På Childhood har vi därför initierat flera projekt för just de här grupperna, något som är extra viktigt i länder där dessa unga lever i stor utsatthet. Tillsammans med våra projektpartners bidrar vi till fler trygga vuxna och stärkta skyddsnät runt barnen. Vi arbetar nära våra projektpartners, agerar bollplan och bidrar med strategiska råd, expertis och kapacitetsutveckling samt stärker och kopplar samman nätverk.

Barn och unga som identifierar sig som hbtq

RFSL Ungdom, Sverige – nytt 2021
Syftet med projektet är att stärka kompetensen och utveckla metoder för att bättre kunna möta minderåriga (13 – 15 år) som har sex mot ersättning. Syftet är även att nå unga (13 – 17 år) som utsätts, eller riskerar att utsättas, för grooming, sexuella övergrepp och våld i nära relation. Förhoppningen är att tidigt fånga upp personer som behöver stöd samt att kunna arbeta förebyggande med fokus på friskfaktorer och trygghetsstrategier. Samtalsstöd ges online och offline. Inom ramen för projektet kommer även kopplingen mellan sexuell utsatthet och rasism utifrån diskrimineringsgrunden etnicitet kartläggas för att utveckla verksamheten.

Empowering Children Foundation, Polen – nytt pilotprojekt 2021
Som EU-land är Polen skyldiga att ha viss lagstiftning till skydd för personer som identifierar sig som hbtq+ men det finns stora brister i bemötande och hur lagstiftningen efterföljs, kanske ännu mer i småstäder och på landsbygden än i större städer. Empowering Children Foundation är en av Polens största barnrättsorganisationer och en mångårig projektpartner till oss på Childhood. I dialog med oss har det nya pilotprojektet skapats i syfte att öka allmänhetens förståelse och utbilda professionella som möter unga för att förbättra bemötandet av unga hbtq+ så att de får det stöd och skydd de har rätt till. En stor del av arbetet kommer att ske online vilket gör att man kan nå ut till alla regioner i Polen. Projektet innefattar även direkt stöd till hbtq-ungdomar genom den nationella hjälplinjen.

Terre des Hommes, Moldavien – nytt 2021
Moldavien är bland de sämsta i Europa när gäller rättigheter för hbtq-personer. Childhood har därför aktivt sökt dialog med lokala organisationer för att skapa ett projekt i skärningspunkten mellan barnrättsvärlden och hbtq-sfären. Tillsammans med GENDERDOC-M, den enda organisation i Moldavien som arbetar direkt med hbtqi+ ungdomar ska barnrättsorganisationen Terre Des Hommes föra samman hbtq och barnrättsvärlden samt myndigheter med ansvar för skydd av barn för att öka kunskapen och stärka allas arbete vad gäller stöd och skydd för unga hbtq-personer. Projektet startar med en studie av hbtq-ungdomars situation och vilket stöd de får idag för att ge kunskap om hur och var arbetet bör fokuseras de närmsta åren, men också för att längre fram kunna följa upp och se om det har blivit en förbättring.

Liga, Ukraina
Liga arbetar för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra människor i Ukraina. Risken att utsättas för hat, hot och våld är mycket hög för både hbtq-unga och organisationer som jobbar med de här frågorna i landet. Detta var orsaken till att vi länge aktivt sökte en partner i Ukraina. Med organisationen Liga så hittade vi rätt. De jobbar brett för att förbättra förutsättningarna för hbtq-ungdomar som kämpar med ensamhet, våld i hemmet och självmordstankar. Vårt samarbete gör att Liga kan driva en stödlinje, samtalsgrupper online och personliga möten som under året hjälpt 550 ungdomar. Dessutom ha Liga utbildat skolpsykologer i Odessa och Kiev i syfte att stärka deras kunskap om hur barn och unga hbtq-personer kan bemötas på ett icke-diskriminerande sätt.

Fulcrum, Ukraina
Precis som Liga arbetar Fulcrum för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra människor i Ukraina. På grund av homofobi och diskriminering löper unga hbtq-personer i Ukraina högre risk att utsättas för våld och sexuellt utnyttjande, samt att lida av mental ohälsa. Projektet har som mål att hbtq-ungdomar i Kiev att få kvalitativ och icke-diskriminerande hjälp i stadens familje- och ungdomscenter. Centrets anställda kommer att lära sig att arbeta bättre med utsatta grupper såsom hbtq-ungdomar. Kommunikationskanaler, inklusive online-alternativ, kommer att utvecklas. Fulcrum ska även etablera nätverk av olika organisationer som tillsammans bättre ska kunna nå och hjälpa målgruppen. Projektet inkluderar också aktiviteter med föräldrar för att hjälpa dem ge stöd åt sina barn.

Urban Light Foundation, Thailand
I samarbete med Urban Light arbetar Childhood för att stärka och vidareutveckla stödinsatser för pojkar utsatta för sexuella övergrepp och exploatering i Chiang Mai i norra Thailand. Samarbetet bygger dels på direkta stödinsatser men också uppsökande arbete där socialarbetare träffar pojkar i utsatthet, på de platser där de befinner sig, för att informera om stöd, skydd, rättigheter men också hjälpa till med ytterligare insatser vid behov. Samarbetet inkluderar också forskning om hur risker förändras i och med ökad användning av ny teknik samt utbildningar om pojkar och sexuella övergrepp för myndigheter och praktiker.

First Step Cambodia, Kambodja
First Step arbetar både förebyggande för att förhindra att barn utsätts för sexuella övergrepp och ger direkt stöd till de barn som redan har utsatts. De arbetar både med flickor och pojkar, och de är fortfarande den enda organisationen i Kambodja som är specialiserad på att ge stöd till pojkar och barn som skadar sig själva och/eller utsätter andra barn för övergrepp. Childhoods långsiktiga stöd har under sex år möjliggjort att First Step Cambodia kunnat etablera sig och utveckla sin verksamhet i Siem Reap, en plats med mycket turism, många barnhem och utbredd fattigdom vilket för med sig många förövare. Childhoods ständiga uppmuntran till samverkan med nationella och lokala myndigheter samt civilsamhället har resulterat i att organisationen fått en stark position och möjlighet att nå ut till ännu fler barn som utsatts för sexuella övergrepp. Tack vare Childhood kunde First Step delta i en regional kartläggning om sexuella övergrepp mot pojkar och om pojkar som skadar sig själva, bland annat genom att sälja sex eller utsätta andra barn för övergrepp. Denna rapport har fått global spridning. Projektet avslutades 2020.

Barn och unga med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning löper tre till fem gånger högre risk än andra barn att utsättas för någon form av våld och sexuella övergrepp, och det är nästan fem gånger vanligare bland barn med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Sveriges dövas ungdomsförbund, Sverige
En grupp som har svårt att ta del av information som finns på nätet är döva barn och unga. Sveriges dövas ungdomsförbund har därför startat en ungdomsjour dit döva och hörselskadade barn och unga kan vända sig för att få stöd och råd. Under 2020 stärkte vi förbundets kompetens kring våld och sexuella övergrepp samt bidrog till att jouren kan finnas kvar och nå fler barn. Vårt samarbete fortsätter under 2021.

Epic Arts, Kambodja
Together we can build a society where every person counts är organisationen Epic Arts motto. Syftet med deras arbete är att inkludera och stärka barn med funktionsnedsättningar och visa dem, deras familjer och närmaste omgivning att barnen är kapabla till allt, bara de får rätt förutsättningar. Organisationen erbjuder skolförberedande stöd för barn i förskoleåldern, samt utbildning i egen regi för de barn som inte kommer att kunna gå i någon annan skola då skolverksamheten i Kambodja inte är anpassad för barn med funktionsnedsättningar. Konsten spelar en framträdande roll i Epic Arts verksamhet och många av deras utbildningar fokuserar på teater, dans och sång. Childhood har bidragit med kunskap, stöd och expertis för att säkerställa att de barn som kommer till Epic Arts inte utsätts för våld, sexuella övergrepp och andra kränkningar av personal, föräldrar eller andra barn och ungdomar i verksamheten. Vårt stöd möjliggör även yngre barn (3 till 5 år) med funktionsvariationer kan komma till Epic Arts tillsammans med sina föräldrar en gång i veckan – både för att främja barnens utveckling och ge föräldrarna att få tips och råd om hur de bäst kan vara stöd till sina barn.

Safe Haven, Kambodja
I Kambodja har vi genom flera projekt bidragit till banbrytande insatser som gör att barnhem inte längre är det första alternativet för barn med funktionsnedsättning. Projekten är idag delaktiga när skydd och stöd för barn diskuteras på nationell nivå. Safe Haven och Damnok Toek är två av dessa. Under 2020 utvecklade Safe Haven med vår hjälp stödgrupper till föräldrar och initierat tidiga insatser för att förebygga att barn med funktionsnedsättning lämnas på barnhem. 170 barn fick direkt stöd och 165 familjer fick information om barns risk att utsättas för sexuella övergrepp. De barn som inte kan bo kvar hemma har med hjälp av vår partner Children in Families fått trygga familjeplaceringar.

Damnok Toek, Kambodja
Damnok Toek driver små gruppboenden för barn som har så svåra funktionsnedsättningar att de behöver vård dygnet runt. I dialog med oss genomförde de under 2020 en omorganisation för att kunna erbjuda individuell omvårdnad och säkerställa att varje barn får möjlighet att knyta an till några personer. Tack var den här förändringen uppfyller Damnok Toek nu de krav som ställs för att få finansiering av stora internationella organisationer och ingå i nationella samverkansnätverk.