Stöd till barn i familjer i riskzonen

Ge stöd till barn i familjer i riskzonen

En av de viktigaste förutsättningarna för att förebygga sexuella övergrepp och våld mot barn är att så tidigt som möjligt identifiera barn som riskerar att fara illa. Psykisk ohälsa, missbruk, våld i nära relationer och ekonomiska problem är exempel på riskfaktorer. Trots att vi har ett väletablerat skyddsnät i Sverige faller fortfarande alltför många familjer mellan stolarna. Allt för ofta får familjer hjälp först när barnen redan farit illa. Att tidigt ge stöd till barn i familjer i riskzonen ger den bästa möjligheten att påverka barns hälsa och utveckling i positiv riktning. Små effekter på individnivå kan över tid ge förändringar på samhällsnivå.

Gripa in när barn riskerar att fara illa

Inom barnhälsovården i Sverige har man länge använt sig av ett frågeformulär för att tidigt identifiera mammor som är i risk för eller har utvecklat förlossningsdepression. Med hjälp av denna metod kan rätt hjälp och stöd kan sättas in tidigt. Vi på Childhood valde därför att investera i utveckling och beforskning av metoden BarnSäkert som fungerar på liknande sätt. Så vill vi möta behovet av insatser som tidigt identifierar och griper in när barn riskerar att fara illa i sina familjer. Samtidigt säkerställer de att barnen får hjälp av rätt instans.

Enkät för föräldrar vid rutinkontrollerna på BVC

BarnSäkert är ett samarbete mellan Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet och den centrala barnhälsovården i Dalarna och Uppsala. Projektet innebär ett nytt sätt att arbeta för BVC-sköterskor så att de snabbt kan belysa och identifiera riskfaktorer i familjer och guida familjerna till rätt stöd. Det vänder sig till både mammor och pappor utifrån den amerikanska modellen Safe Environment for Every Kid (SEEK). För att identifiera behov av extra hjälp och stöd får föräldrar i samband med rutinkontrollerna på BVC svara på ett antal frågor om allt från brandvarnare till alkoholkonsumtion, psykisk ohälsa, oro för ekonomin och erfarenheter av våld i nära relation.

Nu del av fasta verksamheten på BVC i Dalarna

Alla Barnavårdscentraler i Dalarna har deltagit i pilotprojektet som nått över 24 000 barn och deras föräldrar. De deltagande föräldrarna har besvarat över 10 000 frågeformulär på åtta olika språk. Projektet har också etablerat ett nära samarbete med socialtjänsten – en viktig förutsättning för att kunna garantera stöd till de barn och familjer som behöver det. Som ett resultat av forskningsprojektet är BarnSäkert-enkäten nu fast verksamhet på alla Barnavårdscentraler i Dalarna. Den har även spridits till andra regioner i Sverige. Pilotprojekt som regionerna själva finansierar är på gång i bl a Uppsala, Jönköping, Gotland och Blekinge.

Läs mer om BarnSäkert i ”Tre minuter som kan göra skillnad för barn som far illa.”

Foto: privat