Safe Haven

Diskrimineringen av barn med särskilda behov är utbredd och startar redan i bygemenskapen där barnen ofta stigmatiseras och undviks; och ofta utsätts för vanvård, våld och övergrepp då de är ”lätta offer”. Majoriteten av barnen går inte i skola, då kompetensen bland lärare inte alltid finns, eller så är det logistiskt omöjligt. Barn med särskilda behov har tre till fem gånger högre risk än andra barn att utsättas för någon form av våld. Sexuella övergrepp är nästan fem gånger vanligare bland barn med psykiska eller intellektuella funktionsvariationer.

Arbetar med barn med särskilda behov

Safe Havens verksamhet startade som ett projekt tillhörande en annan organisation men 2015 etablerades Safe Haven som en egen organisation. Safe Haven är en liten gräsrotsorganisation som arbetar med barn med särskilda behov och deras familjer. Safe Haven ser till ”hela barnet” och har utvecklat en tvärvetenskaplig verksamhet med olika insatser som tillgodoser barnens behov av hälsa, rehabilitering, utveckling och sociala stöd. Om barn identifieras i tid, om föräldrar, sjukvården och andra har rätt kunskap så skulle flertalet av dessa barn inte behöva ha särskilda behöv – mycket hade kunnat gå att förebygga med rätt information och rätt rehabilitering.

Öka kunskapen om barn i riskzonen

Childhoods stöd möjliggör för Safe Haven att anställa och utbilda mer personal, utöka andra aktörers kompetens genom utbildning, mentorskap och coaching, samt samordning och samarbete med syfte att nå ut till och utöka serviceutbudet till barn och familjer. Safe Haven gör omfattande bedömning av varje barn och dess familj, utformar och följer upp med handlingsplan för varje enskilt barn samt regelbunden uppföljning för att uppdatera mål och övervaka framstegen, erbjuder föräldrar stödgrupper, följer med barnen och föräldrar på besök hos läkare och andra.

Foto: privat