Vårt Advisory Board

Childhoods Advisory Board är en utomstående expertgrupp som hjälper till med bedömningen av projektansökningar. Medlemmarna i Advisory Board läser igenom alla nya ansökningar. Därefter träffas gruppen tillsammans med Childhoods projekthandläggare för att diskutera igenom varje ansökan och lämna en rekommendation till styrelsen.

Inom Childhoods Advisory Board finns personer med kunskap i frågor som rör barns rättigheter, våld och sexuella övergrepp mot barn, förebyggande arbete med barn och familjer i utsatta situationer, kunskap om Childhoods samarbetsländer, kunskap om internationellt utvecklingssamarbete samt metodutveckling och utvärdering.

Childhoods Advisory Board 2020

Anders Nyman, leg. psykolog och psykoterapeut, sakkunnig i frågor som gäller sexuella övergrepp mot barn, utredare vanvårdsutredningen.

Tryggve Balldin, socionom och leg. psykoterapeut. Särskild kompetens inom evidensbaserade metoder för socialt arbete med barn och familjer. Erfarenheter från Östeuropa, Sydafrika och Sverige.

Leah Richardson, internationell folkhälso- och nutritionskonsult, har arbetat för FN och i flera internationella biståndsorganisationer.

Tove Kjellander, fristående konsult specialiserad på barns rättigheter. Styrelseledamot i Ecpat. Tidigare projektledare för samarbetsprojektet Lyssna.nu och ordförande i Nätverket för Barnkonventionen.

Christian Larsson, pedagog med lång erfarenhet från arbete i Sydostasien. Erfarenhet inom organisationsutveckling och projektutvärdering samt ett särskilt fokus på barns utsatthet i samband med resande och turism.

Linda Jonsson, socionom, doktor i barn- och ungdomspsykiatri, forskare på kunskapscentret Barnafrid, specialiserad på frågor som rör sexuella övergrepp på nätet.

Anna Norlén, rektor för Erikastiftelsen, leg psykolog och leg. Psykoterapeut, specialiserad på stöd och behandling till barn som utsatts för våld, misshandel och sexuella övergrepp samt tidiga insatser för barn och ungdomar i utsatta livssituationer.